آموزش

TRAINING

۰۴

مهر۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Aderma مکان آموزش: زاهدان

۰۸

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Marilou Bio                                 ساعت آموزش: 12:30 – 08:30                                    آموزشگر: آقای افشین

۰۸

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Marilou Bio                                 ساعت آموزش: 12:30 – 08:30                                    آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۷

شهریور۱۳۹۶
آموزش Aderma
شهریور ۷, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Aderma                                 ساعت آموزش: 16:30 – 16:00                                    آموزشگر: آقای مهتاب

۰۷

شهریور۱۳۹۶
آموزش Aderma
شهریور ۷, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Aderma                                 ساعت آموزش: 16:00 – 14:00                                    آموزشگر: دکتر فتوحی

۰۷

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش miss eden                                  ساعت آموزش: 13:00 – 12:30                                    آموزشگر: آقای مرادی

۰۷

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش miss eden                                  ساعت آموزش: 12:30 – 08:30                                    آموزشگر: آقای محمدی

۰۶

شهریور۱۳۹۶
آموزش Polaar
شهریور ۶, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Polaar                                  ساعت آموزش: 16:30 – 16:00                                    آموزشگر: خانم ترقی خواه

۰۶

شهریور۱۳۹۶
آموزش Polaar
شهریور ۶, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Polaar                                  ساعت آموزش: 16:00 – 14:00                                    آموزشگر: دکتر فتوحی

۰۶

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer                                   ساعت آموزش: 13:00 – 12:30                                    آموزشگر: خانم کیاء

۰۶

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer                                  ساعت آموزش: 12:30 – 08:30                                    آموزشگر: دکتر فتوحی

۰۵

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                                        ساعت آموزش: 16:30 – 15:30                                    آموزشگر: خانم بهاروند

۰۵

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                               ساعت آموزش: 15:30 – 08:30                                 آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۴

شهریور۱۳۹۶
آموزش Payot
شهریور ۴, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Payot                                   ساعت آموزش: 16:30 – 15:30                                     آموزشگر: خانم عامریان

۰۴

شهریور۱۳۹۶
آموزش Payot
شهریور ۴, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Payot                                   ساعت آموزش: 15:30 – 08:30                                     آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۱

شهریور۱۳۹۶
آموزش Talika
شهریور ۱, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Talika                                   ساعت آموزش: 16:30 – 14:30                                     آموزشگر: دکتر فتوحی

۰۱

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Galenic & Klorane                                   ساعت آموزش: 13:30 – 13:00                                     آموزشگر: آقای نمازی

۰۱

شهریور۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Galenic & Klorane                                   ساعت آموزش: 13:00 – 08:30                                     آموزشگر: دکتر فتوحی

۳۱

مرداد۱۳۹۶
آموزش Ducray
مرداد ۳۱, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Ducray                                   ساعت آموزش: 16:30 – 15:30                                     آموزشگر: آقای مولاخواه

۳۱

مرداد۱۳۹۶
آموزش Ducray
مرداد ۳۱, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Ducray                                   ساعت آموزش: 15:30 – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی

۳۰

مرداد۱۳۹۶
آموزش Ducray
مرداد ۳۰, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Ducray                                   ساعت آموزش: 16:30 – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی

۲۹

مرداد۱۳۹۶
آموزش Avène
مرداد ۲۹, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                                   ساعت آموزش: 15:30 – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی

۲۹

مرداد۱۳۹۶
آموزش Avène
مرداد ۲۹, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                                   ساعت آموزش: 16:30 – 15:30                                     آموزشگر: آقای نیکو

۲۸

مرداد۱۳۹۶
آموزش Avène
مرداد ۲۸, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                                   ساعت آموزش: 16:30 – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی

۱۷

تیر۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Marilou Bio مکان آموزش: باشگاه ونک ساعت آموزش: 13:00 -10:00  

۲۴

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش مدیران مناطق                                ساعت آموزش: 09:00 – 08:00

۲۴

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                   مکان آموزش: کرمان                                   آموزشگر: دکتر امانی

۲۳

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                   مکان آموزش: کرمان                                   آموزشگر: دکتر امانی

۲۲

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل داروخانه ها                                     ساعت آموزش: 22:۰۰ – 17:۰۰                                     مکان آموزش: نمک آبرود

۲۲

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                   مکان آموزش: کرمان                                   آموزشگر: دکتر امانی

۲۲

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Galenic - Klorane به پرسنل داروخانه ها                                ساعت آموزش: 13:30 - 11:00

۲۱

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer به پرسنل داروخانه ها                                ساعت آموزش: 14:00 - 11:00                                  آموزشگر: خانم زینعلی

۲۱

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone - PAYOT مدیران مناطق-سوپر وایزر های تهران و شهرستان                                ساعت آموزش: 14:00 - 10:00                                  آموزشگر: دکتر امانی

۲۱

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                   مکان آموزش: کاشان                                    آموزشگر: دکتر فتوحی

۲۰

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Galenic - Klorane به پرسنل داروخانه ها   ساعت آموزش: 15:30 - 12:30   آموزشگر: دکتر امانی

۲۰

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                   مکان آموزش: کاشان                                    آموزشگر: دکتر فتوحی

۱۹

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Galenic - Klorane به پرسنل داروخانه ها                                ساعت آموزش: 14:00 - 11:30                                  آموزشگر: دکتر امانی

۱۹

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش مدیران مناطق                                ساعت آموزش: 09:00 – 08:00

۱۸

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Galenic - Klorane به پرسنل داروخانه ها                                ساعت آموزش: 14:00 - 11:30                                  آموزشگر: دکتر امانی

۱۸

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                 ساعت آموزش: 16:30 – 09:00                                     آموزشگر: خانم جلوه

۱۸

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                   مکان آموزش: اصفهان                                    آموزشگر: دکتر شیرانی

۱۷

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش مدیران مناطق                                ساعت آموزش: 09:00 – 08:00

۱۷

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                 ساعت آموزش: 16:30 – 09:00                                     آموزشگر: خانم جلوه

۱۷

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                   مکان آموزش: اصفهان                                    آموزشگر: دکتر شیرانی

۱۶

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                   مکان آموزش: اصفهان                                    آموزشگر: دکتر شیرانی

۱۶

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                 ساعت آموزش: 16:30 – 09:00                                     آموزشگر: خانم جلوه

۱۵

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Ducray به پرسنل داروخانه ها                                   ساعت آموزش: 13:30 – 09:00                                     آموزشگر: دکتر امانی

۱۴

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش PAYOT - Comfort Zone به مشاوران                                                 آموزشگر: دکتر امانی

۱۴

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma به مدیران مناطق                                   ساعت آموزش: 09:00 – 08:00                                     آموزشگر: آقای مهتاب

۱۴

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید در تهران و کرج                                     ساعت آموزش: 16:40 – 08:30                                      آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۱۳

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Ducray به پرسنل داروخانه ها                                   ساعت آموزش: 15:30 – 12:30                                     آموزشگر: دکتر امانی

۱۳

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید در تهران و کرج                                     ساعت آموزش: 16:40 – 08:30                                      آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۱۲

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Ducray به پرسنل داروخانه ها                                   ساعت آموزش: 15:3۰ – 12:30                                     آموزشگر: دکتر امانی

۱۲

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید در تهران و کرج                                 ساعت آموزش: 16:39 – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۱۱

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید در تهران و کرج                                 ساعت آموزش: 16:38 – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۱۰

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید در تهران و کرج                                 ساعت آموزش: 16:37 – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۱۰

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma به پرسنل داروخانه ها                                   ساعت آموزش: 15:30 – 12:30                                     آموزشگر: دکتر امانی

۱۰

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma به مدیران مناطق                                   ساعت آموزش: 09:00 – 08:00                                     آموزشگر: آقای مهتاب

۰۹

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش در تهران و کرج                                 ساعت آموزش: 16:36 – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۰۹

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma به پرسنل داروخانه ها                                   ساعت آموزش: 15:3۰ – 12:30                                     آموزشگر: دکتر امانی

۰۸

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل داروخانه ها                                     ساعت آموزش: 22:۰۰ – 17:۰۰                                     مکان آموزش: نمک آبرود

۰۸

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma به پرسنل داروخانه ها                                   ساعت آموزش: 13:3۰ – 10:30                                     آموزشگر: دکتر امانی

۰۷

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل اکسین                                       ساعت آموزش: 12:3۰ – 11:30

۰۷

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش PAYOT - Comfort Zone                                   ساعت آموزش: 11:3۰ – 08:15                                     آموزشگر: دکتر امانی

۰۷

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش PAYOT به مدیران مناطق                                        ساعت آموزش: 09:00 - 08:00                                      آموزشگر: خانم عامریان

۰۷

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید تهران و کرج                                 ساعت آموزش: 16:3۰ – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۰۶

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید تهران و کرج                                 ساعت آموزش: 16:3۰ – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۰۴

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید تهران و کرج                                 ساعت آموزش: 16:3۰ – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۰۴

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                      مکان آموزش: شیراز                                   آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                      مکان آموزش: شیراز                                   آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید تهران، کرج و اراک                                    ساعت آموزش: 16:3۰ – 08:30                                     آموزشگر: آقای محمدی - دکتر شیرانی

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Avène به مدیران مناطق و سوپروایزر های تهران                                     ساعت آموزش: 09:۰۰ – 08:۰۰                                     آموزشگر: آقای نیکو

۰۲

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید تهران و کرج                                     ساعت آموزش: 13:00 - 11:00                                     آموزشگر: دکتر امانی

۰۲

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش A-Derma and Galenic TOUR به پرسنل داروخانه ها                                      مکان آموزش: شیراز                                   آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۱

اردیبهشت۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل داروخانه ها                                      ساعت آموزش: 22:00 - 17:00                                     مکان آموزش: نمک آبرود

۳۱

فروردین۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش پرسنل اکسین                                      ساعت آموزش: 13:00 - 11:00                                     آموزشگر: دکتر امانی

۳۱

فروردین۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش Avène به مدیران مناطق                                      ساعت آموزش: 09:00 - 08:00                                     آموزشگر: آقای نیکو

۳۱

فروردین۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش مشاوران                                       ساعت آموزش: 13:30 - 09:00                                     مکان آموزش: دفتر شرکت

۳۰

فروردین۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش سوپر وایزرها                                       ساعت آموزش: 13:30 - 12:00                                     مکان آموزش: دفتر شرکت

۳۰

فروردین۱۳۹۶
آموزش Payot
فروردین ۳۰, ۱۳۹۶ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Payot                                          ساعت آموزش: 17:00 - 11:00                                      آموزشگر: خانم عامریان

۲۹

فروردین۱۳۹۶
موضوع آموزش: آموزش مدیر مناطق                                                                                   مکان آموزش: دفتر شرکت

۱۶

بهمن۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Ducray مکان آموزش: تهران

۰۸

بهمن۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Ducray                                         مکان آموزش: تهران                                     آموزشگر: امیر مقیمی - کاظم محمدی... ادامه

۰۱

بهمن۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش marilou Bio                                    مکان آموزش: تهران   ... ادامه

۲۸

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer                                          مکان آموزش: ارومیه                                       آموزشگر: خانم زینلی

۲۴

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Ducray به منطقه 15-14-13                                                      آموزشگر: سینا سهل آبادی

۲۴

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Ducray به منطقه 4                                                      آموزشگر: پیام رضایی

۱۵

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش miss eden                                          مکان آموزش: ارومیه                                       آموزشگر: دکتر امانی

۱۴

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش miss eden                                          مکان آموزش: ارومیه                                       آموزشگر: دکتر امانی

۱۰

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer به داروخانه ها                                                                       آموزشگر: خانم زینلی

۰۹

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer به داروخانه ها                                                                              آموزشگر: خانم زینلی

۰۳

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer به داروخانه ها                                                                              آموزشگر: خانم زینلی

۰۱

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                                آموزشگر: خانم جلوه

۰۱

دی۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Marilou Bio                                          مکان آموزش: ارومیه                                       آموزشگر: آقای افشین

۳۰

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                                آموزشگر: خانم جلوه

۲۹

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                                آموزشگر: خانم جلوه

۲۸

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                                آموزشگر: خانم جلوه

۲۵

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Trainers                                                     آموزشگر: دکتر امانی

۲۴

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Trainers                                                     آموزشگر: دکتر امانی

۱۹

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به داروخانه ها                                                             آموزشگر: دکتر امانی

۱۸

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به داروخانه ها                                                             آموزشگر: دکتر امانی

۱۷

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Ducray-Galenic                                             مکان آموزش: ارومیه                                       آموزشگر: دکتر امانی

۱۶

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Ducray-Galenic                                             مکان آموزش: ارومیه                                       آموزشگر: دکتر امانی

۰۷

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: همدان                                        آموزشگر: آقای محمدی

۰۶

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: همدان                                        آموزشگر: آقای محمدی

۰۵

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به داروخانه ها                                                 آموزشگر: دکتر امانی

۰۴

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00

۰۳

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène - Klorane به داروخانه ها                                 مکان آموزش: ارومیه                            آموزشگر: آقای محمدی

۰۳

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: زاهدان                                        آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۳

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00

۰۲

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène - Klorane به داروخانه ها                                 مکان آموزش: ارومیه                            آموزشگر: آقای محمدی

۰۲

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: زاهدان                                        آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۲

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00

۰۱

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: زاهدان                                        آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۱

آذر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00

۳۰

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00

۲۹

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00

۲۷

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00

۲۷

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل                                             مکان آموزش: اراک                                       آموزشگر: دکتر امانی

۲۷

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00                                       آموزشگر: آقای محمدی

۲۷

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                                مکان آموزش: قزوین                                            آموزشگر: دکتر امانی

۲۶

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل                                             مکان آموزش: اراک                                       آموزشگر: دکتر امانی

۲۶

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00                                       آموزشگر: آقای محمدی

۲۶

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: همدان                                        آموزشگر: دکتر شیرانی

۲۶

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: قزوین                                         آموزشگر: دکتر امانی

۲۵

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: همدان                                        آموزشگر: دکتر شیرانی

۲۵

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: قزوین                                         آموزشگر: دکتر امانی

۲۵

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل                                             مکان آموزش: اراک                                       آموزشگر: دکتر امانی

۲۵

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00                                       آموزشگر: آقای محمدی

۲۴

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل                                             مکان آموزش: اراک                                       آموزشگر: دکتر امانی

۲۴

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00                                       آموزشگر: آقای محمدی

۲۳

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00                                       آموزشگر: آقای محمدی

۲۲

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          زمان آموزش: 16:30 - 09:00                                       آموزشگر: آقای محمدی

۲۱

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش به داروخانه ها                                          مکان آموزش: ارومیه                                      آموزشگر: دکتر امانی

۲۰

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: ارومیه                                         آموزشگر: دکتر امانی

۱۹

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: اراک                                              آموزشگر: دکتر شیرانی

۱۹

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                          مکان آموزش: ارومیه                                      آموزشگر: دکتر امانی

۱۸

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: رشت                             آموزشگر: خانم جلوه

۱۸

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                             مکان آموزش: اراک                                              آموزشگر: دکتر شیرانی

۱۸

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                مکان آموزش: ارومیه                           آموزشگر: دکتر امانی

۱۷

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: رشت                             آموزشگر: خانم جلوه

۱۶

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: رشت                             آموزشگر: خانم جلوه

۱۵

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: رشت                             آموزشگر: خانم جلوه

۱۴

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل داروخانه ها                                 زمان آموزش: 14:30 - 09:15                              آموزشگر: دکتر امانی

۱۲

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                      مکان آموزش: کاشان                              آموزشگر: دکتر شیرانی

۱۲

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: مراغه                            آموزشگر: خانم جلوه

۱۱

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                      مکان آموزش: کاشان                              آموزشگر: دکتر شیرانی

۱۱

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل داروخانه ها                                     زمان آموزش: 14:30 - 09:15                                 آموزشگر: دکتر امانی

۱۱

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: مراغه                            آموزشگر: خانم جلوه

۱۰

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: مراغه                            آموزشگر: خانم جلوه

۱۰

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل داروخانه ها                                     زمان آموزش: 14:30 - 09:15                                 آموزشگر: دکتر امانی

۱۰

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                      مکان آموزش: رشت                               آموزشگر: آقای محمدی

۱۰

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                        مکان آموزش: کاشان                                     آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۹

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل (Piere Fabre)                                      مکان آموزش: رشت                               آموزشگر: آقای محمدی

۰۸

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                      مکان آموزش: رشت                               آموزشگر: آقای محمدی

۰۸

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                      مکان آموزش: بوشهر                               آموزشگر: دکتر امانی

۰۷

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer به پرسنل داروخانه ها                                      ساعت آموزش: 14:00 - 11:00                               آموزشگر: خانم زینلی

۰۷

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Polaar                                        مکان آموزش: کرج                                 آموزشگر: دکتر امانی

۰۶

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                         ساعت آموزش: 13:30 - 09:00                                     آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۵

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                         ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                     آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۴

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: گرگان                            آموزشگر: خانم جلوه

۰۴

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                          ساعت آموزش: 16:30 - 14:00                                     آموزشگر: خانم جلوه - خانم عامریان - آقای افشین

۰۴

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                 ساعت آموزش: 13:00 - 09:00                                  آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۳

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل داروخانه ها                                     زمان آموزش: 14:30 - 09:15                                 آموزشگر: دکتر امانی

۰۳

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: گرگان                            آموزشگر: خانم جلوه

۰۳

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش مدیران مناطق                                 ساعت آموزش: 09:00 - 08:00                                  آموزشگر: آقای محمدی

۰۳

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                         ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                     آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۲

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل داروخانه ها                                     زمان آموزش: 14:30 - 09:15                                 آموزشگر: دکتر امانی

۰۲

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: گرگان                            آموزشگر: خانم جلوه

۰۲

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش مدیران مناطق                                 ساعت آموزش: 09:00 - 08:00                                  آموزشگر: آقای محمدی

۰۲

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                         ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                     آموزشگر: دکتر شیرانی

۰۱

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل داروخانه ها                                     زمان آموزش: 14:30 - 09:15                                 آموزشگر: دکتر امانی

۰۱

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                مکان آموزش: گرگان                            آموزشگر: خانم جلوه

۰۱

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش مدیران مناطق                                          ساعت آموزش: 09:00 - 08:00                                        آموزشگر: آقای محمدی

۰۱

آبان۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                        ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                  آموزشگر: دکتر شیرانی

۳۰

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène - Ducray به داروخانه ها مکان آموزش: شرکت ماهتاب کیش آموزشگر: دکتر امانی - آقای محمدی

۳۰

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone به داروخانه ها                                       مکان آموزش: قصرشیرین                                 آموزشگر: دکتر امانی

۲۹

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                        ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                  آموزشگر: آقای محمدی

۲۹

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی Selective                                      مکان آموزش: بندرعباس                                  آموزشگر: دکتر شیرانی

۲۸

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                        ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                  آموزشگر: آقای محمدی

۲۸

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی Selective                                      مکان آموزش: بندرعباس                                  آموزشگر: دکتر شیرانی

۲۷

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                        ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                  آموزشگر: آقای محمدی

۲۷

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی Selective                                      مکان آموزش: بندرعباس                                  آموزشگر: دکتر شیرانی

۲۶

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: باز آموزی پرسنل شرکت                                    مکان آموزش: یزد                               آموزشگر: دکتر امانی

۲۶

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به مدیران مناطق                                     ساعت آموزش: 09:00 - 08:00                                آموزشگر: آقای نیکو

۲۶

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                            ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                    آموزشگر: آقای محمدی

۲۵

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: باز آموزی پرسنل شرکت                                    مکان آموزش: یزد                               آموزشگر: دکتر امانی

۲۵

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به مدیران مناطق                                     ساعت آموزش: 09:00 - 08:00                                آموزشگر: آقای نیکو

۲۵

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                            ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                    آموزشگر: آقای محمدی

۲۴

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: باز آموزی پرسنل شرکت                                    مکان آموزش: یزد                               آموزشگر: دکتر امانی

۲۴

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به مدیران مناطق                                     ساعت آموزش: 09:00 - 08:00                                آموزشگر: آقای نیکو

۲۴

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                            ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                                    آموزشگر: آقای محمدی

۱۹

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی Rene Furterer-Comfort Zone-Payot-New Pierre Fabre Items                              مکان آموزش: اهواز                        آموزشگر: دکتر امانی و دکتر شیرانی

۱۹

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی Piere Fabre                                       مکان آموزش: زاهدان                                  آموزشگر: آقای محمدی

۱۸

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی Rene Furterer-Comfort Zone-Payot-New Pierre Fabre Items                              مکان آموزش: اهواز                       آموزشگر: دکتر امانی و دکتر شیرانی

۱۸

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی Piere Fabre                                       مکان آموزش: زاهدان                                  آموزشگر: آقای محمدی

۱۷

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی Rene Furterer-Comfort Zone-Payot                              مکان آموزش: اهواز                        آموزشگر: دکتر امانی - دکتر شیرانی

۱۷

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: بازآموزی پرسنل                                     مکان آموزش: زاهدان                                  آموزشگر: آقای محمدی

۱۵

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: زاهدان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۱۴

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: زاهدان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۱۳

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: زاهدان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۱۲

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: زاهدان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۱۱

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: زاهدان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۱۰

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: زاهدان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۰۹

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Polaar                                         مکان آموزش: کرج                                   آموزشگر: دکتر امانی

۰۹

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furturer                                         مکان آموزش: زنجان                                  آموزشگر: دکتر امانی

۰۸

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: اصفهان                                   آموزشگر: خانم جلوه

۰۷

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: اصفهان                                   آموزشگر: خانم جلوه

۰۶

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: اصفهان                                   آموزشگر: خانم جلوه

۰۵

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: اصفهان                                   آموزشگر: خانم جلوه

۰۴

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: اصفهان                                   آموزشگر: خانم جلوه

۰۳

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort zone Cabin                                         مکان آموزش: اصفهان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۰۲

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل در شیراز                                            مکان آموزش: شیراز                                    آموزشگر: دکتر امانی

۰۱

مهر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل در شیراز                                            مکان آموزش: شیراز                                    آموزشگر: دکتر امانی

۳۱

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل در شیراز                                            مکان آموزش: شیراز                                    آموزشگر: دکتر امانی

۲۹

شهریور۱۳۹۵
آموزش Payot
شهریور ۲۹, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Payot                                          ساعت آموزش: 09:00 - 08:30                                   آموزشگر: خانم عامریان

۲۸

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone Cabin                                           ساعت آموزش: 14:00-09:00                                   آموزشگر: خانم جلوه

۲۸

شهریور۱۳۹۵
آموزش Payot
شهریور ۲۸, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Payot                                          ساعت آموزش: 09:00 - 08:30                                   آموزشگر: خانم عامریان

۲۸

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید Oxin                                             آموزشگر: دکتر امانی

۲۷

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone Cabin                                           ساعت آموزش: 14:00-09:00                                   آموزشگر: خانم جلوه

۲۷

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer-Payot-Comfort Zone                                           آموزشگر: خانم باهر - خانم عامریان - دکتر شیرانی

۱۹

شهریور۱۳۹۵
آموزش Payot
شهریور ۱۹, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Payot                                          مکان آموزش: بندر عباس                                   آموزشگر: دکتر امانی

۱۹

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش miss eden به پرسنل داروخانه ها                                  مکان آموزش: تالار قصر شیرین                                 آموزشگر: خانم باهر

۱۹

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: تبریز                                    آموزشگر: خانم جلوه

۱۸

شهریور۱۳۹۵
آموزش Payot
شهریور ۱۸, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Payot                                         مکان آموزش: بندر عباس                                 آموزشگر: دکتر امانی

۱۸

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۸

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: تبریز                                    آموزشگر: خانم جلوه

۱۷

شهریور۱۳۹۵
آموزش Payot
شهریور ۱۷, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Payot                                           مکان آموزش: بندر عباس                                   آموزشگر: دکتر امانی

۱۷

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۷

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: تبریز                                    آموزشگر: خانم جلوه

۱۶

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           آموزشگر: خانم نیک بین

۱۶

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۶

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: تبریز                                    آموزشگر: خانم جلوه

۱۵

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           آموزشگر: خانم نیک بین

۱۵

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۵

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: تبریز                                    آموزشگر: خانم جلوه

۱۴

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           آموزشگر: خانم نیک بین

۱۴

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: تبریز                                    آموزشگر: خانم جلوه

۱۴

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۳

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: تبریز                                    آموزشگر: خانم جلوه

۱۳

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Avène به پرسنل جدید                                     آموزشگر: خانم باهر

۱۲

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                                           مکان آموزش: اردبیل                                  آموزشگر: دکتر امانی

۱۲

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: تبریز                                    آموزشگر: خانم جلوه

۱۲

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش miss eden به داروخانه ها                                  مکان آموزش: شیراز                                   آموزشگر: خانم باهر

۱۱

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                                           مکان آموزش: اردبیل                                  آموزشگر: دکتر امانی

۱۱

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۰

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۹

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: آبادان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۰۹

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۸

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۸

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل شرکت و داروخانه ها                                    مکان آموزش: رشت                             آموزشگر: خانم عامریان

۰۸

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: آبادان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۰۷

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Payot به پرسنل داروخانه ها                                      مکان آموزش: تالار قصر شیرین                              آموزشگر: خانم عامریان

۰۷

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۷

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: آبادان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۰۶

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۶

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: آبادان                                  آموزشگر: خانم جلوه

۰۵

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش میس ادن به پرسنل داروخانه ها                                      مکان آموزش: شیراز                               آموزشگر: خانم باهر

۰۵

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پلار به پرسنل داروخانه های تهران                                                آموزشگر: دکتر امانی

۰۵

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کامفورت زون به پرسنل داروخانه ها                                             مکان آموزش: کرج                                     آموزشگر: خانم جلوه

۰۴

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین کامفورت زون                                            مکان آموزش: کرج                                     آموزشگر: خانم جلوه

۰۳

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین کامفورت زون                                            مکان آموزش: کرج                                     آموزشگر: خانم جلوه

۰۲

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید برند پایو                                          ساعت آموزش: 18:00-14:00                                   آموزشگر: خانم عامریان

۰۲

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین کامفورت زون                                            مکان آموزش: کرج                                     آموزشگر: خانم جلوه

۰۲

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پلار به پرسنل داروخانه های تهران                                                آموزشگر: دکتر امانی

۰۱

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید برند پایو                                          ساعت آموزش: 18:00-14:00                                   آموزشگر: خانم عامریان

۰۱

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید اکسین دارو                                           ساعت آموزش: 13:00-10:00                                   آموزشگر: دکتر امانی

۰۱

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین کامفورت زون                                            مکان آموزش: کرج                                     آموزشگر: خانم جلوه

۰۱

شهریور۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش آموزشگر جدید                                     ساعت آموزش: 09:00                                آموزشگر: دکتر امانی

۲۹

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Payot به داروخانه ها                                   مکان: قصر شیرین                             ساعت آموزش: 16:00 - 10:00                                 آموزشگر: خانم عامریان

۲۸

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۲۵

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: شیراز                                     آموزشگر: خانم جلوه

۲۵

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش داروخانه ها                                     مکان آموزش: ارومیه                                      آموزشگر: خانم بهاروند

۲۴

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: شیراز                                     آموزشگر: خانم جلوه

۲۲

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furtere برای داروخانه ها                                   مکان آموزش: قصر شیرین                               آموزشگر: دکتر امانی

۲۱

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل ایلام                                  مکان آموزش: ایلام                               آموزشگر: خانم باهر

۲۰

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش گلنیک برای داروخانه ها                                   مکان آموزش: ایلام                             آموزشگر: خانم باهر

۲۰

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین تهران (Comfort Zone (Body & Face))                                   آموزشگر: خانم نیک بین

۱۹

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین تهران (Comfort Zone (Body & Face))                                   آموزشگر: خانم نیک بین

۱۸

مرداد۱۳۹۵
آموزش Payot
مرداد ۱۸, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Payot                                 مکان آموزش: یزد                              آموزشگر: خانم عامریان

۱۸

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین تهران (Comfort Zone (Body & Face))

۱۸

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش miss eden به داروخانه های شهر ها                                    مکان آموزش: رشت                            آموزشگر: خانم باهر

۱۷

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Payot با حضور پزشکان عمومی                                      مکان آموزش: یزد                                     آموزشگر: خانم عامریان

۱۵

مرداد۱۳۹۵
آموزش Polaar
مرداد ۱۵, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Polaar                                  مکان آموزش: قصر شیرین                              آموزشگر: آموزشگر برند

۱۵

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش گلنیک برای داروخانه ها                                   مکان آموزش: شرکت ماهتاب کیش                              آموزشگر: خانم باهر

۱۴

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۳

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۲

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۱

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش miss eden                                  مکان آموزش: یزد                               آموزشگر: خانم یوسفی - آقای مرادی

۱۱

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Piere Fabre                                  آموزشگر: دکتر امانی

۱۱

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۰

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Piere Fabre                                  آموزشگر: دکتر امانی

۱۰

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۸

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۷

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۶

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۵

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۴

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۳

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۲

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                                    آموزشگر: خانم باهر

۰۱

مرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش میس ادن برای داروخانه ها                                   مکان آموزش: قصر شیرین                               آموزشگر: دکتر امانی

۳۰

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Marilou Bio                                          مکان آموزش: قم                                      آموزشگر: دکتر امانی

۲۹

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: اصفهان                                      آموزشگر: خانم جلوه

۲۸

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: اصفهان                                      آموزشگر: خانم جلوه

۲۷

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: اصفهان                                      آموزشگر: خانم جلوه

۲۶

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: اصفهان                                      آموزشگر: خانم جلوه

۲۴

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer در ایلام                                          مکان آموزش: ایلام                                      آموزشگر: خانم باهر

۲۳

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer در ایلام                                          مکان آموزش: ایلام                                      آموزشگر: خانم باهر

۲۳

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                          آموزشگر: آموزشگر ایتالیایی

۲۲

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                                  آموزشگر: آموزشگر ایتالیایی

۲۲

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پایو در چابهار         مکان آموزش: چابهار - هتل لیپار      زمان آموزش: 16-11          آموزشگر: خانم عامریان

۲۱

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                          آموزشگر: آموزشگر ایتالیایی

۲۰

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پایو در زاهدان مکان آموزش: زاهدان - هتل استقلال ساعت آموزش: 16 - 10 آموزشگر: خانم ... ادامه

۲۰

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                          آموزشگر: آموزشگر ایتالیایی

۱۹

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                          آموزشگر: آموزشگر ایتالیایی

۱۵

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش در بوشهر                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۵

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                          آموزشگر: خانم جلوه

۱۵

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                           مکان آموزش: اصفهان                                      آموزشگر: خانم جلوه

۱۴

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                          آموزشگر: خانم جلوه

۱۴

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش در بوشهر                                    آموزشگر: خانم باهر

۱۳

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش در بوشهر                            مکان آموزش: بوشهر                          آموزشگر: خانم باهر

۱۳

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                          آموزشگر: خانم جلوه

۱۲

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش در بوشهر                            مکان آموزش: بوشهر                          آموزشگر: خانم باهر

۱۲

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                          مکان آموزش: شیراز                        آموزشگر: خانم جلوه

۱۱

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                          مکان آموزش: شیراز                        آموزشگر: خانم جلوه

۱۰

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش زراکالم                        آموزشگر: خانم دکتر امانی

۰۳

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                         مکان آموزش: زاهدان                       ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۰۲

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                         مکان آموزش: زاهدان                       ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۰۱

تیر۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                         مکان آموزش: زاهدان                       ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۳۱

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                         مکان آموزش: زاهدان                       ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۳۰

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                         مکان آموزش: زاهدان                       ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۲۹

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                         مکان آموزش: زاهدان                       ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۲۷

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene furterer                  ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۶

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش miss eden - Marilou Bio                  ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۵

خرداد۱۳۹۵
آموزش PAYOT
خرداد ۲۵, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                   ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۵

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۲۴

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                        آموزشگر: خانم جلوه

۲۴

خرداد۱۳۹۵
آموزش PAYOT
خرداد ۲۴, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                   ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۳

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                   ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۳

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                        آموزشگر: خانم جلوه

۲۲

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                        آموزشگر: خانم جلوه

۲۱

خرداد۱۳۹۵
آموزش Avène
خرداد ۲۱, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                   ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۲۰

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                        مکان آموزش: مشهد                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۹

خرداد۱۳۹۵
آموزش Ducray
خرداد ۱۹, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Ducray                       ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۹

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                        مکان آموزش: مشهد                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۸

خرداد۱۳۹۵
آموزش Ducray
خرداد ۱۸, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Ducray                   ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۸

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                        مکان آموزش: مشهد                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۷

خرداد۱۳۹۵
آموزش Avène
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                   ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۷

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                        مکان آموزش: مشهد                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۶

خرداد۱۳۹۵
آموزش Avène
خرداد ۱۶, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                   ساعت آموزش: 16:30 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۲

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                        مکان آموزش: شیراز                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۱

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                        مکان آموزش: شیراز                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۰

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                        مکان آموزش: شیراز                         آموزشگر: خانم جلوه

۰۹

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                        مکان آموزش: شیراز                         آموزشگر: خانم جلوه

۰۸

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: شیراز                         آموزشگر: خانم جلوه

۰۷

خرداد۱۳۹۵
    موضوع آموزش: آموزش پیر فبر   مکان آموزش: چابهار   آموزشگر: دکتر امانی        

۰۷

خرداد۱۳۹۵
برنامه آموزشی استان سیستان و بلوچستان در ماه خرداد به شرح زیر می باشد: 1- آموزش محصولات کامفورت زون مخصوص فروشندگان داروخانه ها و فروشگاهها در چابهار به مدت دو روز یکشنبه 16/03/95 و دوشنبه 17/03/95 2- آموزش محصولات کامفورت زون مخصوص فروشندگان داروخانه ها و فروشگاههای آرایشی –بهداشتی زاهدان در روزهای ... ادامه

۰۷

خرداد۱۳۹۵
برنامه آموزشی شرکت ماهتاب کیش در ماه خرداد به شرح زیر می باشد: 1- آموزش محصولات جدید شرکت برای مشاوران در روز پنجشنبه 13/03/95 از ساعت 08:30 الی 12:00 2- آموزش محصولات کابین کامفورت زون در شیراز مخصوص سالن های زیبایی از شنبه 08/03/95 الی چهارشنبه 12/03/95 3- آموزش پرسنل جدید در دفتر ... ادامه

۰۷

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer                           ساعت آموزش: 13:00 - 10:30                          آموزشگر: خانم باهر

۰۳

خرداد۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                         مکان آموزش: کرج                          آموزشگر: خانم جلوه

۳۰

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                     ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۹

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش miss eden - Marilou Bio                     ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۸

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Comfort Zone
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                     ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم بهاروند

۲۸

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش PAYOT
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                     ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۷

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش PAYOT
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش  PAYOT                     ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۶

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Comfort Zone
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش  Comfort Zone                     ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۵

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش سوپر وایزرها                       ساعت آموزش: 14:00 - 08:30                          آموزشگر: خانم دکتر امانی

۲۵

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Comfort Zone
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش  Comfort Zone                     ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۴

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Marilou Bio
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Marilou Bio                    ساعت آموزش: 13:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۳

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش پرسنل
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش پرسنل                                      آموزشگر: دکتر امانی

۲۳

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Klorane
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Klorane                    ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۲

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Klorane - GALÉNIC                    ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۱

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Ducray
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Ducray                     ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۱

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: بندرعباس                         آموزشگر: خانم جلوه

۲۰

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Comfort Zone
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                     ساعت آموزش: 13:30 - 08:30                        آموزشگر: خانم بهاروند

۲۰

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Ducray
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Ducray                  ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۲۰

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: بندرعباس                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۹

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Avène
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                   ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۱۹

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: بندرعباس                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۸

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش Avène
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                   ساعت آموزش: 16:30 - 08:30                         آموزشگر: خانم باهر

۱۸

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: بندرعباس                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۵

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش PAYOT
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                       ساعت آموزش: 16:00 - 13:30                          آموزشگر: خانم عامریان

۱۴

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین کامفورت زون                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                          آموزشگر: خانم جلوه

۱۴

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش PAYOT
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                                              آموزشگر: خانم عامریان

۱۳

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین کامفورت زون                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                          آموزشگر: خانم جلوه

۱۳

اردیبهشت۱۳۹۵
آموزش PAYOT
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                       ساعت آموزش: 16:00 - 13:30                          آموزشگر: خانم عامریان

۱۲

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین کامفورت زون                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                          آموزشگر: خانم جلوه

۱۱

اردیبهشت۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش کابین کامفورت زون                       ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۲۶

فروردین۱۳۹۵
آموزش Marilou Bio
فروردین ۲۶, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Marilou Bio                           ساعت آموزش: 14:00 - 09:00                           آموزشگر: خانم باهر

۲۵

فروردین۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer - Marilou Bio                      ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                          آموزشگر: خانم باهر

۲۴

فروردین۱۳۹۵
آموزش PAYOT
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                       ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                          آموزشگر: خانم باهر

۲۴

فروردین۱۳۹۵
آموزش PAYOT
فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                       ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                          آموزشگر: خانم باهر

۲۳

فروردین۱۳۹۵
آموزش PAYOT
فروردین ۲۳, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                       ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                          آموزشگر: خانم باهر

۲۲

فروردین۱۳۹۵
آموزش Comfort Zone
فروردین ۲۲, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                          ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                           آموزشگر: خانم باهر

۲۱

فروردین۱۳۹۵
آموزش Comfort Zone
فروردین ۲۱, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                          ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                           آموزشگر: خانم باهر

۱۹

فروردین۱۳۹۵
موضوع آموزش: آموزش Klorane - GALÉNIC                    ساعت آموزش: 14:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۸

فروردین۱۳۹۵
آموزش Ducray
فروردین ۱۸, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Ducray                     ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۷

فروردین۱۳۹۵
آموزش Avène
فروردین ۱۷, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                    ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۶

فروردین۱۳۹۵
موضوع آموزش : آموزش مدیران مناطق                              ساعت آموزش: 09:30 - 09:00                           آموزشگر: خانم باهر

۱۶

فروردین۱۳۹۵
آموزش Avène
فروردین ۱۶, ۱۳۹۵ / تقویم آموزشی
موضوع آموزش: آموزش Avène                   ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۵

فروردین۱۳۹۵
موضوع آموزش : آموزش مدیران مناطق                              ساعت آموزش: 09:30 - 09:00                           آموزشگر: خانم باهر

۲۱

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                                     آموزشگر: خانم جلوه

۲۰

بهمن۱۳۹۴
آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: باشگاه انقلاب                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۶

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش  Comfort Zone                     ساعت آموزش: 15:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۶

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                     مکان آموزش: سمنان                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۵

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین PAYOT                     ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                        آموزشگر: خانم عامریان

۱۳

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: بندرعباس                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۲

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: بندرعباس                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۱

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: بندرعباس                         آموزشگر: خانم جلوه

۱۰

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: بندرعباس                         آموزشگر: خانم جلوه

۰۹

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                     مکان آموزش: بندرعباس                         آموزشگر: خانم جلوه

۰۸

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer - miss eden - Marilou Bio                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۰۷

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer - miss eden - Marilou Bio                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۰۶

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer - miss eden - Marilou Bio                     ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۰۶

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                      ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                        آموزشگر: خانم جلوه

۰۵

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                      ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                        آموزشگر: خانم جلوه

۰۴

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                      ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                        آموزشگر: خانم جلوه

۰۳

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                      ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                        آموزشگر: خانم جلوه

۰۲

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                      ساعت آموزش: 14:00 - 10:00                        آموزشگر: خانم جلوه

۰۱

بهمن۱۳۹۴
موضوع آموزش: جلسه با برندها - مدیران مناطق                     ساعت آموزش: 13:00 - 09:00                     آموزشگر: خانم ندا فرزین

۳۰

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone در ایلام                     مکان آموزش: ایلام                       آموزشگر: خانم جلوه

۲۹

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone در ایلام                     مکان آموزش: ایلام                       آموزشگر: خانم جلوه

۲۹

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Rene Furterer                                     آموزشگر: خانم باهر - خانم ارشادی

۲۸

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone در یزد                      مکان آموزش: یزد                         آموزشگر: خانم جلوه

۲۷

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                       ساعت آموزش: 14:00 - 09:00                          آموزشگر: خانم عامریان

۲۷

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone در یزد                      مکان آموزش: یزد                         آموزشگر: خانم جلوه

۲۵

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone به داروخانه ها                        ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                           آموزشگر: خانم جلوه

۲۴

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Ducray - PAYOT                                 آموزشگر: دکتر امانی

۲۳

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Ducray - PAYOT                                 آموزشگر: دکتر امانی

۲۱

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                       ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                          آموزشگر: خانم باهر

۲۰

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                          ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                           آموزشگر: خانم باهر

۱۹

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Comfort Zone                          ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                           آموزشگر: خانم باهر

۱۸

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش miss eden به داروخانه ها                        ساعت آموزش: 14:00 - 11:00                           آموزشگر: آقای سجاد محمدی

۱۷

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش PAYOT در  سمنان                       مکان آموزش: سمنان                          آموزشگر: دکتر امانی

۱۷

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش : جلسه با مدیران برند میس ادن، رنه فورترر و ماریلوبایو و آزمون میس ادن                                ساعت آموزش: 14:00 - 09:00                           آموزشگر: خانم باهر

۱۷

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش : جلسه با مشاوران و مدیران مناطق و سرپرستان برند                               ساعت آموزش: 12:00 - 09:00                           آموزشگر: خانم فرزین

۱۶

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش miss eden - Marilou Bio                           ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                           آموزشگر: خانم باهر

۱۵

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش GALÉNIC - miss eden - Marilou Bio                     ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۴

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Ducray                       ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۳

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش محصولات اوکسین دارو                      ساعت آموزش: 10:00 - 09:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۱۳

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Ducray- Avène                     ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر

۱۲

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Avène                      ساعت آموزش: 17:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم باهر  

۱۱

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                      ساعت آموزش: 14:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم عامریان

۱۰

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: اجناس تارگت دی ماه                     ساعت آموزش: 12:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم ندا فرزین شریف - خانم ارشادی

۰۹

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: اجناس تارگت دی ماه                     ساعت آموزش: 16:00 - 14:00                         آموزشگر: خانم ندا فرزین شریف

۰۷

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                      ساعت آموزش: 10:00 - 9:00                         آموزشگر: خانم عامریان

۰۷

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: اجناس تارگت دی ماه                     ساعت آموزش: 11:00 - 09:00                         آموزشگر: خانم ندا فرزین شریف

۰۶

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: اجناس تارگت دی ماه                     ساعت آموزش: 16:00 - 14:00                         آموزشگر: خانم ندا فرزین شریف

۰۶

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                      ساعت آموزش: 10:00 - 9:00                         آموزشگر: خانم عامریان

۰۵

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Ducray - PAYOT                      ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۰۵

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش PAYOT                      ساعت آموزش: 10:00 - 9:00                         آموزشگر: خانم عامریان

۰۴

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Ducray - PAYOT                      ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۰۳

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Ducray - PAYOT                      ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۰۲

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                      ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۰۱

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                      ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۰۱

دی۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش کابین Comfort Zone                      ساعت آموزش: 17:00 - 10:00                         آموزشگر: خانم جلوه

۳۰

آذر۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                     ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۹

آذر۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                     ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۸

آذر۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                     ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۷

آذر۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Trainers                     ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۲۶

آذر۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Trainers                     ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۲۶

آذر۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                     ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۵

آذر۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش Trainers                     ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: دکتر امانی

۲۵

آذر۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                     ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: خانم باهر

۲۴

آذر۱۳۹۴
موضوع آموزش: آموزش پرسنل جدید                     ساعت آموزش: 17:00 - 9:00                         آموزشگر: خانم باهر