آیا پوست شما مستعد قرمزی است؟ آیا کوچک ترین عاملی چون سرما، باد و یا غذاهای تند و ادویه دارگونه های شما را قرمز می کند؟ این واکنش دوره ای قرمزی پوست، ممکن است نهایتا به یک عارضه دایمی تبدیل شود. رگ های کوچک یا حتی جوش های قرمز رنگ ممکن است رنگ چهره شما را تغییر دهند.