با توجه به این موضوع که پوست آقايان از بانوان چرب تر، آسيب پذير تر و ضخيم تر بوده و دارای مقادير بيشتری از كلاژن و الاستين می باشد و با در نظر گرفتن تفاوت های ساختاری بين پوست آقايان و بانوان و نيازمندی های ویژه پوست آقایان، محصولات ويژه ای جهت مراقبت های خاص از جمله تنظيم ترشح چربي و مقابله با اثرات مضر عوامل خارجی در نظر گرفته شده است. محصولات اُپتی مِیل هماهنگ با خصوصيات پوست آقايان طراحی و توليد گرديده است.