Regenerating & revitalizing skin care from the depth of arctic oceans

در اعماق اقیانوس های قطب شمال که تاریکی مطلق است، نوعی جلبک به نام Rhodimenia borealia رشد می کند. در زیر نور ماه این جلبک مقدار زیادی فیتوملاتونین تولید می کند که شبیه هورمون ملاتونین درون بدن است. این هورمون که توسط مغز و در هنگام شب ترشح می شود، باعث تحریک بازسازی سلولی طی شب می شود. این جلبک غنی از بتااندورفین ها و مواد مغذی ضروری می باشد که سبب تغذیه عمقی پوست طی شب می شود.